Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Je Lukáškovské pravidlo opravdu neřešitelné?

1. prosince 2012 / 4. letna 5

Průběh nedávných jednání o Lukáškovském pravidle. Navazuje na předchozí článek.

Během nácviku našeho předtančení na XIX. Společenský večer AG si pět lidí střihlo a hned vědělo, že má problém. Nevím, zda si někdo pamatuje, kdo co dal, ale padli dva Lukášci s poráženým znakem a další dva znaky, které to ještě komplikovaly. Všem bylo jasné, že problém bude muset být vyřešen, neboť si musí dostříhat (podle ústavy). Sice si dali předsevzetí, že si do té doby stříhat nebudou, toto však brzy padlo - buď ho přestali dodržovat nebo na něj zapomněli. Na jednání se pak kvůli nadšení a průzkumu Šachty zapomnělo.

 

Na afterparty po zmíněném večeru si několik lidí stříhalo a přihlížející M. K. z IV.B (nejmladší bratr našeho J. Kl.) vyjádřil přání se Stříhání naučit. Toho se ujali P. Š. a J. Fa., ukázali mu všechny znaky a vysvětlily základní vztahy a pravidla. Později mu byl zaslán i souhrn celého Stříhání (jakási zmenšená podoba stále neúplné učebnice). Den na to (21. listopadu 2012 / 29. prosintse 4) se rozpoutala v Diskuzi o celé záležitosti debata, která se brzy přelila v hlasité volání po obnovení jednání. Ta byla obnovena v pátek 23. listopadu 2012 / 2. ten litovik oslav 4.

 

Již při onom nácviku padl návrh, že Pravítko Lukášky usmíří a bude vzájemné porážení mezi nimi rušit. Toto by znamenalo popření jednoho z nejstarších schválených bodů pravidla, totiž všeobecnou prohru Lukášků s Pravítkem. Ale návrh se setkal se spíše pozitivními ohlasy, přinejhorším, že by ho dotyčný podpořil, ač se mu úplně nelíbí. Výjimkou byl M. Mi., který trval na vzájemném vyřazení Lukášků a výhře Pravítka. Začal se řešit i druhý sporný případ: Lukášci proti poráženému znaku (jako zástupce této skupiny se vybrala Nora) a jednání o něm pokračovala o víkendu na stránkách http://strihani.freepage.cz a později i v naší nové diskuzi http://cusatalon.freepage.cz/strihani. J. Š. a J. Ko. zastávali názor, že by měla vyhrát Nora. Volali po ustanovení „priority" pro vztah mezi Lukášky (dosud mělo prioritu pouze pravidlo jako celek). Proti tomu se postavili V. Ch. a J. Fa. V. Ch. by situaci řešil nejraději remízou, přestože sám byl vždy odpůrcem příliš velkého počtu remíz ve Stříhání. Ale byl ochoten přijmout výhru Nory za podmínek, že by se to nevztahovalo na Chrobáka, který by jakožto nejslabší znak měl prohrát a naopak by to platilo i pro Telefon, který chtěl J. Fa. řešit zvlášť. J. Fa. byl zase zastáncem všeobecné prohry, přestože kdysi byl proti tomuto výsledku obecně - i v případě samotných Lukášků. Spokojil by se ale i s remízou. Oba své teorie obhajovali tím, že Nory nikoho neporazí, ba naopak Lukášci porazí ji, takže přece nemůže vyhrát. Obě strany předkládali pádné argumenty, ale potřebovali znát názor ostatních. Do diskuze se zapojil i V. Č., který se shodl s J. Fa.

 

Další den J. Fa. navrhl kompromis, že by protější strana uznala všeobecnou prohru Lukášků proti Noře (poráženému znaku) a že by jeho strana uznala výhru Nory v dosud neotevřeném případě ještě navíc s Kamenem (znak porážející Lukášky a porážený Lukáškem poráženým znakem). Protistraně se ale koncept příliš nelíbil a debata pokračovala chvílemi i vyhroceně.

 

V pondělí 26. listopadu 2012 / 5. ten litovik oslav 4 se vyjádřili i zbylí členové ITO. M. Mi. byl dle očekávání pro výhru Nory, P. Š. buď pro remízu nebo pro výhru Nory. J. Fa. pak upravil svůj návrh, že v případě dvou Lukášků a Nory by nastala remíza místo všeobecné prohry. S tím souhlasili P. Š. i V. Ch. V. Č. se jen stěží smířil s absencí všeobecné prohry, naproti tomu J. Ko. a J. Š. také jen s velkým sebezapřením byli ochotni přistoupit na kompromis. Ještě se jednalo o tom, zda se má přidat nějaký „spámek" tj. výjimka z ustanovených pravidel. Návrhů bylo bezpočet, ale J. Fa. a V. Č. trvali na všeobecné prohře, neboť ta nebyla obsažena v hlavním konceptu. Naopak J. Š. a P. Š. byli zcela proti ní, neboť podle nich měla být jen v případě samotných Lukášků. Nakonec se od „spámku" upustilo a přistoupilo se k hlasování. Toho se měl účastnit i M. Mi., který na jednáních povětšinou chyběl (koneckonců jeho postoj byl všem znám), ale těsně před ním opět odešel a k bodům se vyjádřil dodatečně.

 

Všeobecná prohra v případě samotných Lukášků se už neřešila. Pravítko mělo Lukášky usmiřovat a ti by pak s ním i navzájem vytvořili spolkovou neutralitu. Tento bod byl schválen v poměru 6:0 (resp. 6:1). Pak následovalo kompromisní dvojbodí: situace 2Lk x „No" (Lukášci proti poráženému znaku) měla dopadnout remízou, naopak táž situace navíc s „Ka" (znak porážející Lukášky, ale porážený znakem „No") měla dopadnout výhrou „No". Obojí bylo přijato stejným poměrem 6:0 (resp. 6:1 pro první část a 7:0 pro druhou část). Slavnostní podpis pravidla byl naplánován na další den.

 

K tomu ale nedošlo. J. Ko. se začal zabývat situací Lukášků proti třem znakům a spolu s dalšími bádajícími stříhači po chvíli objevil nanejvýš sporný případ: Lukášci proti Noře, Kačincovi a Komárovi. Tyto tři znaky tvoří (nazvěme to prozatím takto) jakousi neutrální trojici (podobně jako základní trojice Kámen, Nůžky, Papír). To by ještě nebyl problém, kdyby všechny s Lukášky prohrály (pak postupovali všichni - třikrát porážený znak, tudíž Lukášci se všemi remizují) nebo je porazily (pak by to byla remíza bez Lukášků). Ale zde Nora a Kačinec s Lukášky prohrají, zatímco Komár je porazí.

 

Brzy se přišlo na to, že druhou část kompromisního návrhu (2Lk x „No" x „Ka") si každý vysvětloval trochu jinak. J. Ko. výhru Nory zdůvodnil tím, že prohra s Lukášky má v tomto případě menší váhu. Když si všechny prohry a výhry očísloval, dávaje vztahům s Lukášky poloviční váhu, vyšlo mu, že by měl vyhrát Komár! Pro jiné byla výhra Komára nepřijatelná, neboť byl porážen Kačincem. Navíc tento počítací systém se nedal uplatnit vždy (totiž že vyhraje ten, kdo má největší rozdíl výher a proher). To by se pak dalo obejít tím, že by se tento systém vztahoval pouze na Lukáškovské pravidlo. Tento návrh se zpočátku setkal s větší či menší podporou většiny členů ITO. Kromě M. Mi. byl ostře proti zejména J. Š. Ten chápal kompromisní návrh tak, že Lukášci v takovém případě zmizí a Nora už snadno porazí Kámen. Když uplatnil toto zmizení na diskutovaný případ, vyšla mu remíza bez Lukášků. Jakýmsi kompromisem byla opět jenom remíza.

 

Na nový rok přišel J. Ko. ještě s dalším nápadem: vztahy Lukášků se v probíraných případech změní na neutrality. Tím by se vysvětlila remíza v případě 2Lk x No x Kc x Km. Ale J. Š. podotkl, že v takovém případě by souboj 2Lk x „No" musela vyhrát Nora (Lukášci s ní remizují a navzájem se vyřadí), což by bylo v rozporu s již schváleným pravidlem.

 

Současné přístupy k problému se pořád různí. Podle někoho by se již schválené pravidlo mělo zase změnit. Další možností by bylo aplikovat návrh J. Ko. na jiné případy, než 2Lk x „No". P. Š., V. Ch. a J. Fa. tuto možnost upřesnili podmínkou, že by proměna vztahů nastávala jen v případě přítomnosti Lukášky poráženého znaku a znaku jím poráženého, jenž porazí Lukášky. J. Ko. zase navrhl, že nastane remíza i mezi samotnými Lukášky. Další dva dny se v jednáních moc nepokračovalo kvůli nepřítomnosti některých členů ITO.

 

Podotknu ještě, že v celém návrhu by se zřejmě neměly měnit na neutralitu veškeré vztahy Lukášků, ale jen jejich vítězství nad poráženými znaky. Jinak by souboj 2Lk x Nz x Ch dopadl remízou bez Chrobáka (Lukášci mají s oběma znaky remízu a Chrobák je poražen Nůžkami), což by ale jednoznačně mělo být vítězství Nůžek. O celém návrhu (o podmínce i účinku) se zřejmě snad bude co nejdříve jednat. O novinkách Vás budeme průběžně informovat.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.