Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

Historie třídy - 7) PREMODERNÍ OBDOBÍ DĚJIN 3-5 2008

Článek není zahrnutý v seznamech článků.

 7.1 Lyžařský výcvik

Totálně rozvrácená třída se v březnu začala po několika měsících náhlých změn a bezvládí znova zotavovat. Jako první světlejší údobí se po téměř měsíci anarchistické tmy vynořuje lyžařský výcvik („lyžák“) probíhající od 8. do 15. března 2008. Tato akce byla společná i se Sekundou B (tato skutečnost měla v některých souvislostech velký význam), přesto však Sekunda B neměla vliv na politiku v Sekundě A. Z tohoto důvodu uvedu jen rozložení tří pokojů kluků z A.

Politicky nejsilnější pokoj tvořili L.Kn., P.V., V.Ch., J.Š. a J.Fa. Pro J.Š. to byl nesporný diplomatický úspěch, z velké části si obnovil „revolucí“ zničenou pozici. J.Fa. už nebyl, na rozdíl od obou „Štěkní“ v Primě na pokoji s J.Ko. a M.Mi. U obou můžeme příčinu hledat ve změně kursu: J.Ko. byl na pokoji se svými nejbližšími spojenci, J.Fi. a P.Š. ještě spolu s T.N. Ten byl zde byl především proto, že J.M. na „lyžáku“ nebyl. Tento pokoj se také zavázal přijmout J.Kl., který měl přijet až později.

M.Mi. navázal těsné spojenectví s M.Mo., takže bylo jasné, že s ním bude na pokoji, což ale téměř okamžitě vyloučilo možnost, že bude na pokoji s někým vlivnějším, takže jeho pozice tím klesla. Jako pozůstatek sparťanské skupiny byl s M.Mo, a tedy i s M.Mi., i J.L. (V.Č. a J.P. na výcviku nebyli), jelikož byli jen tři, byl k nim přiřazen i L.L.

Přestože byl „lyžák“ důležitým bodem dějin, jeho politický význam není o mnoho větší, než oba výlety v Primě. Navzdory napjatosti situace mezi jednotlivými osobami, nedošlo k žádné významnější konfrontaci, která by zásadně ovlivnila vývoj vnitřnětřídních vztahů. Vývoj na „lyžáku“ určovaly dvě věci: inkvizice a flaška.

Co se týče inkvizice, šlo o jakýsi „vtip“ iniciovaný L.Kn., J.Fa. a P.V., který byl namířen na A.R. Flaška představovala primární zájem  kluků na lyžáku, iniciovali ji J.Fa. a M.Mi. za podpory ostatních, zejména L.Kn. a P.V. Obě tyto věci položily základ několika prvkům příští kultury a zvedly pozici všem iniciátorům.

 

 

7.2 TV Nora a antinoristé

Díky několika na „lyžáku“ vzniklým nebo jím podníceným vztahům (zde výjimečně není myšleno politickým vztahům, ale milostným poměrům) byly založeny stránky TV Nora. Toto je někdy mylně zaměňováno se vznikem této „televize“. Začátek je třeba hledat ještě na konci Primy, kdy se zrodily v rámci búrské společnosti tzv. média. Těch bylo velmi mnoho (13 a 5/4) a jejich význam se zpočátku nějak zásadněji nelišil. Tato média byla charakterizována lahví, jakožto mikrofonem a zvukem (přibližně „čchchch“) starší kamery s klikou. Během změn společnosti se média různě přetvářela, zejména díky profesorům (ať už se jednalo o jejich výroky, hlas či pouze jména).

TV Nora byla sice jednou z nejznámějších, ale mezi několika dalšími, stejně známými (Moldavská TV 5/4, TV Repo a další) nijak výrazněji nevynikala. Její vzestup, spojený se zastíněním všech ostatních televizí, nastal až po „lyžáku“ v reakci na již zmíněné souvislosti. Majitelé této televize (P.V. a V.Ch.) založili svojí televizi webové stránky a položili tak základy nové kultury.

Ve druhé polovině března její popularita stoupala a zvyšovala postavení V.Ch. a P.V. Koncem března se stávala základním problémem vnitřnětřídních vztahů a začaly se formovat dva bloky, z nichž jeden televizi podporoval a druhý se razantně postavil proti ní.

Antinorský blok byl založen J.Fi. a J.Š. Prvnímu jmenovanému vadily zejména články o L.L., druhý jmenovaný vycítil vhodnou příležitost k návratu do koncertu velmocí, ale články (zejména o něm) mu vadily také. Brzy k nim byl ještě připojen J.Kl. Tito tři útočili na TV Nora zpočátku pouze slovně, ale brzy začaly nepokoje přerůstat do potýček. P.Š., který se prohlásil policií Sekundy A bral TV Nora jako oficiální instituci se svobodou názoru a antinoristy jako demonstranty, proti nim zasahoval, čímž podporoval TV Nora. Při těchto střetech působil na straně televize občas i L.Kn.

Antinoristé byli podporováni několika holkami (V.F., A.H. a J.He.), ale ty neměly na politiku kluků zatím žádný vliv. Holky se však proti TV Nora postavily jiným způsobem, a to přímo na jejích webových stránkách. Zde se proti ostré kritice holek (H.B., A.M.) na stranu TV Nora přidal i J.Fa. a M.Mi. Internetovou cestu si zvolili i antinoristé, ale jimi založené stránky naprosto ztroskotaly, toto fiasko se stalo předzvěstí jejich porážky. Později v květnu se k televizi připojil i V.Č., který v ní ale aktivněji nepůsobil.

Nepokoje přetrvávaly od konce března a ustaly až na konci dubna. Antinoristé prohrály, návrat J.Š. k velmocím proběhl až o více, než měsíc později.

 

Obrázek k této podkapitole je k dispozici zde. Je to sedmnáctý obrázek shora zleva.

 

 

 

7.3 Společnost v dubnu a na začátku května 2008

Porážka antinoristů posílila vliv TV Nora (P.V. a V.Ch.) a jejích spojenců (M.Mi., L.Kn., J.Fa., V.Č.). Porážka pro antinoristy však nebyla až tak strašná a pouze oddálila vstup J.Š. a J.Kl. do koncertu velmocí. J.Fi. ani P.Š. neusilovali o výrazné zlepšení postavení a na čele s J.Ko. uchovávali uzavřenější trojici. Období spojenectví M.Mi. a M.Mo. se chýlilo ke konci, protože ho M.Mi. shledal neperspektivním. M.Mo. navázal spojenectví s J.P. a znova ustoupil do pozadí. Pozice uzavřených spojenců T.N. a J.M. zůstávala pořád přibližně stejná, také pozice L.L. se od konce anarchie výrazněji nezměnila.

Šok pro třídu byl, když během dubna (datum není přesně známo) třídní J.B. (od 26. dubna 2008 J.S.) oznámila, že z důvodu šikany odmítá J.L. přijít do třídy. Tato záležitost nikdy nebyla úplně objasněna, ale pravdou zůstává, že J.L. přestal se třídou komunikovat, do Tercie už vůbec nenastoupil.

Kromě sporů mezi antinoristy a TV Nora existovala na konci března a v první polovině dubna ještě jedna záležitost. Tou bylo natáčení telenovely s názvem Telenorela. Ta nezačala být nikdy natáčena, byly pouze sepsány osnovy prvních čtyř dílů, nicméně místy zaujala kluky víc, než „norské“ nepokoje. Ty vrcholily až po polovině dubna, takže se tyto dvě záležitosti až tak výrazně nekryly.

Od konce dubna se ve společnosti (zpočátku pouze u kluků, později se však přenesla i k holkám) začala výrazně prosazovat nevýletní flaška, prosazovaná a iniciovaná J.Fa. Je diskutabilní, nakolik mu byla tato skutečnost prospěšná. Jeho pozice se výrazně zvýšila, už v polovině května měl dominantní postavení. Na druhou stranu mu to zhoršovalo pověst, což nakonec vedlo k porážce v diplomatické válce na konci Sekundy.

 

 Firefox

 


Epilog

Hranice premoderních a moderních dějin se klade do období od konce dubna do čtvrtiny května 2008. Události moderních dějin třídy zde neuvádím proto, že jejich dopady se projevují i v dnešní době, takže o moderních dějinách třídy je spíš lépe mluvit jako o „současnosti“, než o „historii“. Avšak vzhledem k tomu, že naše třída má před sebou ještě téměř 6 let, je zřejmé (či spíš úplně jisté), že se dějiny nekončí a budou se dále rozvíjet. Proto je jisté, že i o dnešní době budeme mluvit jako o „dávné minulosti“ a bude i jako předchozí etapy dějin sepsána.

Chci se také omluvit za to, že tato kniha byla sepisována pouze z jednoho (z mého) úhlu pohledu, takže každý může historii vnímat jinak. Také jsem nebyl dostatečně obeznámen s politickým vývojem u holek, které jsem zde zmiňoval jen pokud zasáhly do dějin kluků. Každopádně snažil jsem se jednotlivé události posuzovat z neutrálního stanoviska a omlouvám se, jestli jsem ne vždy situaci popisoval neutrálně.

Všem čtenářům děkuji za přečtení této publikace a doufám, že mu dopomohla k bližšímu pochopení dnešní situace nebo mu alespoň posloužila jako odpočinková literatura. Věřím, že má práce v oblasti historie třídy touto publikací nekončí, ale začíná.

 

 

Firefox

Dne 8. listopadu 2008

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.