Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

Historie třídy - 5) NA CESTĚ KE ZMĚNÁM 11 2007 – 1 2008

Sjednocením armády se začalo dlouhé období náhlých změn, trvající až do odhlasování anarchie v únoru 2008. Toto období v konečném důsledku značně změnilo politickou i kulturní situaci. Je zvláštní tím, že se do něj (spíš jen do jeho první poloviny) zapojovaly v poměrně velkém měřítku i holky.

Článek není zahrnutý v seznamech článků.

5.1 Obrozenecká kultura. Střídání předsedů

L.L. byl už delší dobu nejméně vlivný kluk ve třídě. Na počátku Sekundy byl zvolen předsedou (u holek jí zůstala T.J.), ale de facto neměl žádnou moc (ostatně ani jako jeho předchůdce v Primě M.Mo.). Během října rezignoval, což ještě víc umožnilo pokles jeho vlivu. Jeho nástupcem a v pořadí třetím předsedou byl zvolen J.L. Ten také neměl větší vliv, také právě proto byl zvolen.

Kultura se v této době skládala z gladiátorských her a anket. Součástí gladiátorských her byly hlavně souboje lahvařů a uzlařů s taškou i bez tašky někdy i v týmech, bojové umění hi-ši-do a zápasy gladiátorů s krákavcem vykřiklým. Ankety se plně rozmohly až po skončení guardiersko-cheatmanské války a na krátkou dobu se staly dominantním prvkem třídní kultury.

Psal se počátek října, když se začala společnost deformovat. Národní obrození si bralo svoji daň na L.L. Stoupal i počet problémů, které třída měla. (Jako příklad uvedu polití zdi a třídnice kakaem předsedou) 1. skupina začala jednat s třídní profesorkou J.B. a po dlouhých jednáních se rozhodl první krok ke změně. Během druhé poloviny října proběhla exekuční výprava na J.L. a ten byl následně (jisté pondělí 15. 10., 22. 10., 29. 10. nebo 5. 11. – historické prameny se zde zcela neshodují) sesazen. Byly vypsány nové volby a jejich vítězem se stal také nevlivný J.P. Na počátku listopadu bylo tedy napětí částečně uvolněno, ale zdaleka nebylo vyřešeno vše.

 

 

5.2 Přípravy na „revoluci“. Proslov E.Š.

Na konci října a začátkem listopadu probíhaly akce již zmíněné utajené organizace. Možná to na tom mělo nějaké přičinění, ale v první polovině listopadu se začali tajná jednání několika holek a J.Kl., která byla reakcí na zhoršující se situaci. Kromě L.L. se do izolace začínal dostávat i J.L., pokles pozice zaznamenal i L.Kn. Jednání musela být dokončena ještě před polovinou listopadu, poté J.Kl. na dva týdny odjel. 13. listopadu bylo už vše připraveno. Zásadní změna situace přišla 15. listopadu 2007 v souvislosti s třídním nápisem a následným sjednocením armády. Většina druhé poloviny listopadu se nesla ve znamení nacionalismu a národního obrození. Pomalu začaly být obnovovány kontakty s Primou B, která se na nátlak Sekundy A a strachem z možného konfliktu nakonec podvolila bez boje a zavázala se platit tributy. V této době také začíná dlouhé období křídových výprav ukončené až válkou s Primou B.

Vyostření situace znamenal také problém ohledně videa na mobilu jistého občana. J.B. už byla z událostmi tohoto období vyčerpaná a zaujala vůči třídě nepřátelský postoj. Některé vlivné holky (zejména E.Š. a J.He.) se rozhodly začít jednat, ale nic nemohly uskutečnit bez podpory alespoň několika vlivných kluků. Jelikož J.Kl. byl v této době pryč, musely počkat na jeho příchod. Ale ani postavení J.Kl. nebylo v této době nejlepší, dosáhlo snad nejnižšího bodu zatím vůbec, proto ani vyhlídky na změny nebyly příliš velké.

Krátce po návratu J.Kl. se E.Š. rozhodla pro razantnější zátah. 28. listopadu 2007 v učebně 411 mezi 3. a 4. vyučovací hodinou vystoupila na stupínek a pronesla svůj slavný proslov, který se tradičně považuje za začátek období změn, jakési „revoluce“ i když v podstatě o žádnou revoluci nešlo. Za počátek tohoto období je považován spíše jen symbolicky, protože bezprostředně větší účinek neměl. Od skupinky vlivných kluků, vůči které E.Š. tuto řeč patrně zaměřila, sklidila pouze vlnu výsměchu.

 

 

5.3 Vývoj „revoluce“ v prosinci 2007

Kluky zpočátku pokusy holek prosadit změny příliš nezaujaly, jejich pozornost byla obrácena k Primě B a křídovým výpravám. Kromě toho ještě nezapomněly na nedávnou konfrontaci s holkami ohledně nápisu. Ale situace, ve které se třída ocitla přiměla i je opět přihlédnout k vnitřním problémům. V řadách se brzy objevilo několik stoupenců změn, kteří k tomu měli různé důvody.

Jistou volnou hodinu (úterý 4., 11., 18., čtvrtek 6., 13., 20. prosince – datum je v pramenech uváděno nejasně) zasedala jakási neformální třídní rada na čele s trojicí E.Š., J.He. a J.Kl. Ta shledala vinnými nepřítomné M.Mi. a J.Š., kteří byli zrovna na vánočních trzích na náměstí Míru. Byly zformovány převážně neozbrojené oddíly, které pod vedením obou vlivných holek vytáhly na náměstí. Téměř okamžitě po jejich vpádu z vestibulu byl J.Š. obklíčen a nucen kapitulovat. Po krátké akci se podařilo obklíčit před sv. Ludmilou i M.Mi. Navzdory tomu, že většina kluků byla formálně na straně obviněných, tak jim neposkytovala větší podporu. Po, řekněme, „zatýkací řeči“ byli oba odvedeni zpět do třídy.

Tento proces s J.Š. a M.Mi. znamenal významný zlom, někdy bývá s jistou nadsázkou označován i jako vrchol „revoluce“. Dnes je již obtížné určit, kdy přesně se to událo, ví se jen, že to bylo v prosinci. Ale celý prosinec byl v napjaté atmosféře a jednání kluků a holek probíhaly až do začátku prázdnin. Kvůli této situaci a zejména postoji J.B. se nekonala vánoční besídka, Sekunda A byla některými profesory označena za „nejhorší třídu na škole“.

Navzdory velkému významu prosincových událostí nebyla „revoluce“ hlavním zájmem kluků ve třídě. Po mírném uvolnění situace se opět zaměřili na mezitřídní záležitosti. Toto uvolnění však také vedlo k úvahám, že holky vládnou klukům, které významně ovlivnily několik dalších měsíců.

 

 

5.4 Spory s Primou B. Křídové výpravy

Od konce září, kdy se končil mongolsko-búrský konflikt, až do konce listopadu spolu Prima B a Sekunda A ve větší míře nekomunikovaly. Po sjednocení armády 15. listopadu 2007 měla Sekunda A potřebu tuto armádu použít a měla sklony k expanzi. Bližší vztah měla Sekunda A pouze k Sekundě B a Primě B. Jelikož Sekunda B měla značně odlišnou kulturu, tak jedinou třídu k expanzi představovala zatím jen Prima B.

Veškerá jednání mezi oběmi třídami prostředkoval O.K. Ten prosazoval k Sekundě A přátelský kurs, Sekunda A však přesto začala zbrojit. Koncem listopadu a začátkem prosince byly obě třídy na pokraji války, do Primy B bylo podniknuto několik neválečných výprav. Ty směřovaly také do Primy A, ale tam se sekundánská vojska nesetkala s větším odporem, což je značně znechutilo. Sekunda A vyzvala Primu B k podřízení a vyhlásila jí ultimátum. Sekunda A byla na válku připravena a s mírovým řešením nepočítala. Proto jí do velké míry překvapilo, když jí O.K. oznámil, že se jí Prima B zaváže platit stanovené poplatky za mír a že jí podřídí svoji armádu.

Záhy bylo s Primou B navázáno spojenectví, ale bylo zjevné, že se nejedná o vyrovnané spojenectví. Prima B sice nikdy nebyla oficiálně zařazena do Sekundy A, ale de facto se její součástí stala. Spojená „salámistická“ (Prima B musela uznat heslo „Koně patří do salámu!“) vojska, která však byla pod vedením Sekundy A začala podnikat po prvním patře výpravy, cílem kterých bylo ukořistit křídy. Veškerá kořist byla odváděna do Sekundy A. Ta začala za účelem skladování kříd zřizovat speciální skladovací prostory. Brzy poté, co křídové výpravy po prvním patře začaly slavit úspěch bylo navrženo a následně schváleno, že tyto výpravy povedou i výš.

V polovině prosince, ale zejména v lednu byla škola otřásána křídovými výpravami od prvního do pátého patra. V polovině ledna 2008 dosáhla Sekunda A svého vrcholu. Byla jí podřízena armáda a částečně i vláda Primy B, kontrolovala všechny prázdné učebny (učebny, ve kterých se o volných hodinách nikdo neučil, v rámci toho bylo anektováno i několik záchodů) a žádná třída nedisponovala takovou ozbrojenou silou.

Během druhé poloviny ledna začala kontrola Primy B slábnout v důsledku soustředění na pololetní písemné práce a vnitřní záležitosti Sekundy A. Mezitím se změnila politická situace v Primě B a když se začátkem února pokusili sekundáni kontrolu nad Primou B obnovit setkali se s prudkým odporem, který přerostl do války.

 

 

5.5 Přípravy na „převrat“. Otázka podoby vlády

Po novém roce sílily hlasy kluků, které požadovaly oddělení kluků a holek. Kluci měly v živé paměti výpravu na náměstí Míru, kterou vedly holky, nebyli spokojeni s velkým vlivem holek. Objevily se myšlenky, že by se kluci měli více uzavřít do sebe a setřást ze sebe působení E.Š. a J.He. Hlasů volajících po takovémto převratu přibývalo a brzy se na tento problém zaměřili všichni kluci.Ti se shodli na tom, že je třeba zřídit novou vládu, nezávislou na předsedech. Dalším podnětem ke zřízení nové vlády byla i expanze Sekundy A a potřeba mít oficiálně stanovené velení.

J.Fa. a V.Ch. vypracovali návrh vlády. Ta se měla podle něj skládat ze tří konzulů, kteří měli mít rozdělené oblasti (konzul vnitra, konzul výbojů a konzul ostatních záležitostí). Ti měli být volení přímou volbou občany na jeden rok, později se to zkrátilo na čtyři měsíce (holky volební právo neměly). Každý konzul měl jmenovat jednoho procila, který by byl jeho zástupcem a asistentem. Ze tří konzulů a tří procilů by se tedy skládala Státní rada, která by projednávala otázky a problémy, ale právo schvalovat a zamítat zákony by měly pouze konzulové.

Brzy po prvním předložení tohoto návrhu Radě (provizorní instituce, jejímiž členy byli všichni kluci. Bylo stanoveno, že po zřízení vlády bude zrušena) však J.Ko. a J.Fi. vypracovali jiný návrh vlády. Vláda podle nich měla stát na Státní radě o 7 členech, kteří neměli mít rozdělené oblasti. V opozici této instituci měla stát jiná rada o čtyřech členech, kteří byli v předchozím volebním období (1 měsíc, později prodlouženo na 4 měsíce) členy Státní rady. Vedle toho měl být zvlášť radou jmenovaný generál.

Vyskytlo se i několik dalších návrhů, kupř. L.Kn. navrhoval střídaní lidí v institucích po třech až pěti (vyšší, nižší konzul, vyšší, nižší šlechtic, vyšší, nižší měšťan, vyšší, nižší žebrák). Hlavními návrhy však zůstávaly dva výše zmíněné. Byla také zahájena jakási předvolební kampaň.

„Převrat“ byl stanoven na konec ledna 2008, ale o nic podobné se nejednalo, neboť holky a kluci byli už po většinu ledna odděleni. Bez ohledu na to 22. ledna Rada naposledy zasedala a na tomto zasedání se mělo rozhodnout o podobě vlády. Na tomto přelomovém zasedání Rady návrh J.Ko. a J.Fi. drtivě vyhrál.

Otázka podoby vlády byla mimo jiné dalším ze série konfrontací mezi J.Fa. a J.Ko a vítězství J.Ko. znamenalo pokles vlivu J.Fa. v jeho prospěch. Mělo však mezi nimi dojít ještě k jednomu souboji.

 

Firfox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.