Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

Historie třídy - 1) PRAVĚK 9-11 2006

Skutečnost, že se většina studentů nově vzniklé třídy vzájemně neznala, způsobila poměrně dlouhé období míru, naplněné seznamováním a prvními nesmělými společenskými aktivitami. Pro toto období byla rozhodující classografická poloha jednotlivých osob, naopak povaha a třídněpolitická orientace byly zanedbatelné. Většina konfliktů, či už ozbrojených nebo diplomatických, probíhajících v posledním čtvrtletí Primy a zejména v Sekundě měla přibližně stálou sestavu obou stran. Odpověď na otázku, proč největší a nejdelší konflikt v dějinách třídy měl tuto sestavu zcela jinou, je třeba hledat právě v tomto počátečním údobí a classografické poloze jednotlivých osob. Na ukončení tohoto konfliktu mělo podíl i lepší seznámení a pokles významu classografické polohy.


Článek není zahrnutý v seznamech článků.

1.1 Na počátku dějin

Důležitost classografické polohy způsobila, že někteří z kluků byli kvůli vzdálenosti od Centra (ležícího přibližně na území V.Ch.) a „holčičí bariéře“ politicky izolováni (Okraj). Důležitým faktorem, ale také přirozeným pudem bylo poznání souseda. Povaha, která byla v politickém ohledu málo rozdílná, způsobila vzestup osob v oblasti Centra a umožnila jim poznávat lavice v nejbližším okolí. Kolem Centra se začal formovat základ kultury, jejíž většina členů pak stanula ve stejném bloku v největším a nejdelším konfliktu dějin třídy. J. Fi přinesl do třídy karty a jejich hraní umožnilo bližší poznání účastníků hry (J.Fi., L.Kn., V.Ch., P.V.). Ke vznikající kultuře se brzy připojila i další lavice (J.Š., P.Š.). Některé osoby v blízkosti Centra se však nepřipojily.

Ohledně L.L. a M.Mo. by se dalo mluvit o stálé neutrální politické orientaci a malém zájmu o vnitřnětřídní politické věci, navzdory tomu, že M.Mo. byl zvolen spolu s T.J. předsedou. U J.Fa. byla situace jiná. Z neznámých důvodů se ke kultuře připojit odmítl a z jeho iniciativy se začal sestavovat další mocenský blok. Navzdory extrémní vzdálenosti navázal spojenectví s M.Mi. a začala se takto formovat protiváha vznikající kultuře. Brzy byli připojeni J.Ko. a J.M. a částečně i první lavice – J.Kl. a J.L. T.N. byl sice připojen také, avšak na politickém vývoji výraznější podíl neměl. Co se týče poslední zbývající klučičí lavice, tak V.Č. v září chyběl, což mělo hlavní podíl na politické izolaci jeho souseda J.P.

Centrální kultura byla na společensky výrazně lepší úrovni, než kultura Okrajová. To bylo mimo jiné potvrzeno také vznikem fotbalových klubů na seznamovacím výletě ve Štěkni – Shnilé švestky (L.Kn., V.Ch., P.V.) a Kovové šunkofleky (J.Š., P.Š., J.Kl.), J.Fi, se k situaci vyjádřil tak, že byl podle potřeb střídavě na obou stranách. V této souvislosti je překvapivá náhlá změna kursu J.Kl., který usoudil, že Centrální kultura skýtá lepší perspektivu do budoucna, než kultura Okrajová. J.L. však zůstal orientován na Okraj, což bylo potvrzeno hraním fotbalu J.L. s J.M.

Společnost Okrajové kultury byla na nižší úrovni a její zvyky se v porovnání se zvyky Centra jevili až barbarské. Zaměřila se na antisťuíkismus, který za základ fungování společnosti považoval nepřítomnost třídního křečka. Hlavními představiteli tohoto směru byli J.Fa a J.M., kteří uspořádávali antisťuíkovské akce, podporováni T.N., M.Mi. a J.Ko.

Seznamovací výlet ve Štěkni na konci září na vnitřnětřídní vztahy větší dopady neměl – samozřejmě kromě vzniku fotbalových klubů – a až na výjimky (J.Kl. byl na pokoji s příslušníky Okraje) pouze potvrdil uspořádání mocenských bloků. Tyto bloky však proti sobě nebyly nijak zaměřeny a jejich členové v této době nepředpokládali, že by mohlo v budoucnu dojít k ozbrojenému střetu, dělila je od sebe pouze vzájemná nekomunikace.

Na začátku října tedy byli zformovány, avšak zatím nikoliv proti sobě, dva mocenské (lepší označení by bylo spíše „kulturní“) bloky: Centrum (J.Fi., L.Kn., V.Ch., P.V., J.Š., P.Š. a J.Kl.) a Okraj (J.L., J.Ko., J.M., M.Mi., J.Fa. a T.N.)

Obrázky k této podkapitole jsou k dispozici zde. Jsou to první a druhý obrázek shora zleva.

 

 


 

1.2 Předbíhání L.Kn. Na pokraji války

Jednoho neidentifikovatelného dne (většina pramenů se shoduje na druhé čtvrtině října 2006, vzhledem, k tomu, že se jednalo o úterý je pravděpodobné, že to bylo 10. října 2006) se situace náhle a nepředpokládaně vyostřila. Zpočátku se jednalo o jakési spiknutí proti L.Kn. Záminka byla přinejmenším sporná. Ve frontě na oběd L.Kn. předběhl (to byl velmi častý jev i předtím, ale zvláště potom) většinu kluků z obou bloků. To vyvolalo u všech „poškozených“ vlnu odporu, která vyústila v exekuční výpravu (V.Ch., P.V., J.Fa., J.Š., M.Mi., J.Ko. a J.Kl.) na L.Kn., který byl zatčen a následně souzen. Byla založena Strana proti předbíhání Ládi (SPPL), ale záhy se někteří z této strany odtrhli, neboť nechtěli být podřízeni zájmům SPPL, a založili vlastní stranu – Stranu Dobrého vína (V.Ch., J.Š. a J.Kl.). Členy SPPL zůstali formálně pouze P.V. a J. Fa (později byla „uměle“ přibrána E.Š., která však nevykazovala žádnou aktivitu, její členství bylo pouze za účelem doplnění řad a na první pohled většího počtu), kteří však byli tiše podporováni J.Ko a M.Mi. V tomto okamžiku je pozorovatelná změna stanoviska P.V. který se tímto začal odpoutávat od dění v Centru a přeorientovávat se na společnost Okraje.

V této chvíli se situace zatím neviděla nijak konfliktní. Obrat nastal, až když SDV L.Kn. omilostnila a začala jednat o jeho začlenění do svých řad. To samozřejmě vyvolalo nesmírné pobouření u SPPL a spojenců, kteří SDV vyzvali, ať L.Kn. nepřijímají. Strana Dobrého vína však jejich varování neuposlechla a L.Kn. přijala.

SPPL zahájilo vojenské operace, pořád však probíhala diplomatická jednání. L.Kn. podle SDV u nich požádal o azyl, který dostal a Dobré víno cítilo potřebu své členy chránit. Válka formálně vyhlášena nebyla, přesto však obě strany zahájili postup. Armády se střetli u Tenisových kurtů v Suterénu. Bitva dopadla sice nerozhodně, ale SDV udělila L.Kn. speciální členský statut, dokonce byl dočasně vyloučen.

 I přes tento úspěch SPPL, nelze mluvit o vítězství. T.N., M.Mi. a J.Ko. poskytovali SPPL minimální podporu a P.V. s J.Fa. nebyli s to utáhnout tento vývoj situace ve svůj prospěch samy. SPPL brzy zanikla a L.Kn. byl do Strany Dobrého vína znovu plně přijat.

Většina těchto událostí (výjimku tvoří zánik SPPL, neboť strana ještě asi dva dny poté existovala) se odehrála během jediné volné hodiny (jednalo se o 6. vyučovací hodinu v úterý). I přes zánik SPPL zůstala atmosféra napjatá a navzdory uklidnění, dokonce až sblížení obou stran bylo zaseto nepřátelství mezi obě strany, to vedlo k onomu „velkému“ konfliktu.

 

Obrázek k této podkapitole je k dispozici zde. Je to třetí obrázek shora zleva.

 

 

 

1.3 Předválečná doba míru. Císař Jankus

Jestliže se podíváme na mocenské vrstvy v této době, tak zjistíme, že nikdo neměl natolik dobré postavení, že by ho šlo označit za hegemona. Zatím byli všichni politicky aktivní kluci na mocensky stejné úrovni. Tato doba trvala přibližně od poloviny října do poloviny listopadu 2006.

Zánik SPPL přinesl uvolnění situace a umožnil dočasné sblížení obou znepřátelených stran. Dokladem toho byly tzv. katapulty. J.Fa., P.V. a V.Ch. si z psacích potřeb vyráběli „katapulty“ a prováděli vzadu ve třídě bitvy. Ve stejné době nastal další rozkvět fotbalu. Na přelomu října a listopadu byla situace natolik klidná, že nikdo ani nepomyslel na válku. Dokonce ani prohlášení J.Fa. císařem (vládl jako Jankus I. 2006-2007) situaci nijak nezhoršilo a SDV se J.Fa necítilo být ohroženo.

J.Fa. se prohlásil císařem pravděpodobně počátkem listopadu. Jediný doklad císařství byl však specifický způsob přehození mikiny, takže tento krok nebyl brán vážně a podcenění jeho významu přivedlo SDV do velkých problémů v podobě války.

Obě kultury (Centrální i Okrajová) již v této době neexistovaly, ale v případě Centra bylo jejím nástupcem Dobré víno, zatímco Okraj zanikl definitivně, což bylo také dokumentováno katapultovým spojenectvím, na kterém se účastnili hlavní představitelé obou stran. V této době byl v oblasti vojenství učiněn důležitý objev, proto je nutné alespoň okrajově zmínit vojenské techniky v tomto období.

Zprvu se bojovalo novinami, a to jak na blízkost (srolované noviny), tak na dálku (namočené novinové „koule“). Ještě před předběhnutím L.Kn. čelila Prima A neválečné invazi Sekundy A (konflikty s touto třídou přetrvávají dodnes), a i v této době se bojovalo novinami. Lahve se začali prosazovat až počátkem října a v době „předbíhací krize“ už existovala provizorní vojenská taktika. Výzbroj tvořila láhev a taška. Během mírové doby probíhalo další zdokonalování armády, zejména důležitým byl vznik zbraní na střední vzdálenost (klíčenka, šátek). Právě v této kategorii přišel J.Fa s novou zbraní, tzv. uzlem, jednalo se o svázanou mikinu. Tato zbraň byla během Primy zdokonalována a používala se ještě i na začátku Sekundy. Vymizela až v Sekundě v důsledku měnící se taktiky.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.