Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

2/3 - Classografie v Sekundě

23. dubna 2009 / 27. kvetna 1

Toto je druhé pokračování seriálu o zasedacím pořádku. První díl byl publikován již před více než 2 měsíci, momentálně se nachází v březnových reportážích. Pro připomenutí: pojednává o zasedacím pořádku, jeho tradici a změnách za téměř uplynulé tři roky existence naší třídy. Dnes bych stručně probral Sekundu, přeji příjemné čtení.

Školní rok 2007/2008 se začal v pondělí 3. září 2007. Nová Sekunda A převážně se smutkem dospívá k potvrzení svých obav, že bude přesunuta ze své primánské učebny 101. V té jsou Primy A vždy, tedy toto odejmutí bylo předpokládatelné, ale jiskra naděje v některých A-sekundánech přece jen byla, nyní pohasla. Sekunda A však měla během nadcházejícího roku poznat, že nová učebna - 104 je lepší. Je otočena víceméně na sever, tedy v létě v ní není takové horko, jako ve 101. Má také výhodnou pozici v blízkosti klučičího záchoda 103, ale hlavně je na konci chodby, později (15. listopadu 2007) nazvaného „Sektor 5“ (viz. Historie třídy 4.3), ten měl pro politiku, společnost, kulturu, ale i pro osobní život Sekundy/Tercie A obrovský význam. Naproti tomu je učebna 104 menší než 101 a skřínky jsou již na chodbě a nikoliv ve třídě, což je výhoda (nevzniká problém v případě, že je učebna zamčená a studenti potřebují do skříněk) i nevýhoda (nutnost opustit učebnu při potřebě vyndat žádanou učební pomůcku ze skříňky) zároveň.

 

Rozložení lavic ve 104 bylo stejné jako ve 101. To také přispělo k výrazné podobě loňského zasedacího pořádku primskému. Do lavice s1l si k moj s1p přisedl T. N. Tím bylo ze strany kluků vyjádřeno odhodlání bránit s1, ale tomuto plánu se nedostalo potřebné podpory, dvě lavice za nimi obsadily holky, které zde byly už v Primě (fik + flv s2 a beh + kol s3). Idea celoholčičí řady u dveří a celoklučičí řady u okna se nerealizovala. D. I. B., D. Š. a A. N., které během Primy vytvořili svojí kulturu, která s jinými holkami udržovala pouze příležitostné styky, chtěly být v izolaci od holek a logicky hledaly útočiště u katedry, neboť vzadu v okenní řadě se nacházelo klučičí těžiště. Tím, že si A. N. sedla do o2p byla zpečetěna izolace s1 od ostatních kluků (bod + std o1). Při pokračování okenní řady se zformovala stejná lavice (cev + pej o3) a J. L., který chtěl být v blízkosti V. Č. si sedl vedle A. N. do o2l.

 

V řadě u dveří byla mezitím patrna snaha o zabránění průniku kluků. Do d1 si k A. S. sedla A. R. Obě měly k tomuto spojenectví pádné důvody. A. S. seděla v Primě s klukem a nyní hledala s kým by si mohla sednout, A. R. seděla s D. I. B., která byla nyní v izolaci a také hledala vhodnou holku. Toto spojenectví bylo vcelku logické a zabrání d1 dokončilo proces izolace klučičí s1. Za ně se z okenní řady přesunuly A. M. s J. H., které již pochopily, že jádro holek nebude u okna ležet ani nyní. d3 a d4 obsadila čtveřice vedoucích holek (jit + hej d3 a daa + haa d4). Na d5p si sedla E. Š. čímž bylo určeno, že bude sedět s klukem. Také tímto padly plány holek na deklukizaci dveřní řady.

 

Formování kolem klučičího centra mělo poměrně izolovaný význam od předchozího dění. Do o4l si k P. Š. přisedl na mírné všeobecné překvapení J. Fi., od něhož se očekával výběr z řad těch, co jezdí metrem. Nedaleko bylo stvrzeno těsné spojenectví P. V. a V. Ch., které existovalo již od Primy, tím že si spolu sedli do s5. Za ně si sedl znovu a dobrovolně do pololavice s6 M. Mo. Naopak před ně si jako krajní bod klučičího území sedl do s4p M. Mi. vedle kterého si sedl J. Š., který již nechtěl sedět s P. Š. Jako jeden z posledních se toho dne usadil J. Kl. do o5l, ke kterému si nakonec přisedl J. Fa. Za nimi již na svém loňském místě seděl L. L.

 

Dalšího dne přišli dva chybějící kluci - J. Ko. a L. Kn. J. Ko. přišel první a mohl si vybrat, zda si sedne k E. Š. do d5l nebo k L. L. do o6l. Rozhodl se pro druhou variantu a proto, když přišel L. Kn., musel si sednout do holčičí řady a představovat tak v ní jedinou baštu kluků, zatímco holky měly v klučičí řadě vcelku rozsáhlé území. Tímto skončilo utváření zasedacího pořádku v Sekundě. (Obrázek 10 - Začátek Sekundy)

 

První classografická změna nastala až přibližně v lednu 2008, kdy kvůli špatnému zraku obou studentů z o6 byli oba přesazeni do s2 a naopak. Toto přesazení znamenalo zásadní zlom v classografii Sekundy A. Znamenalo obrovské posílení vlivu kluků ve střední řadě - nacházela se tam momentálně jediná holčičí lavice (beh + kol s3), což dávalo klukům velké šance na její obsazení i v Tercii, ale hlavně tím počet kluků uprostřed přerostl počet kluků u okna, čímž se klučičí řadou stala nově právě řada uprostřed. Na druhou stranu se dvě holky octly v bezprostřední blízkosti klučičího centra, čímž bylo de facto vážně ohroženo a vzniká otázka, zda ho i nadále lze nazývat centrem. Pro holky bylo toto přesazení nepochybně nevýhodné, neboť zisk území tak daleko od holčičího centra, který pro ně navíc vůbec nepředstavoval zájmovou oblast, je spíše poškodil a to ani nepřihlížíme k obrovské izolaci, do které byly V.  F. a K. F. tímto přesazením vhozeny.

 

V posledním čtvrtletí se prudce zhoršovaly vztahy mezi M. Mi. a J. Š., kteří spolu seděli v s4. Oba byli nuceni hledat východisko a přirozeně se obraceli k nespokojeným lavicím. Koncem května 2008, kdy jejich spory přibližně vrcholily bylo E. Š. nabídnuto, že se s J. Š. prohodí. To bylo pro něho výhodné, neboť kromě toho, že nyní seděl vedle kluka, tak seděl za A. H., přičemž jejich vzájemný postoj představoval v té době jednu z mála spojek kluků a holek. M.  Mi. akceptoval sezení s E. Š., které považoval za mnohem lepší než předchozí. Každopádně J.  Š. dopadl lépe než M. Mi., ale pro kluky celkově bylo toto přesazení nesporně nevýhodné. Místo toho, aby byli soustředěni na vytlačování holek z původně klučičí okenní řady, byli soustředěni v řadě u dveří na jejíž obsazení beztak neměli žádnou šanci. Naproti tomu holky pojaly toto přesazení jako příležitost k obsazení s4. E. Š. v s4p představovala důležitou pevnost holek uprostřed třídy i nástroj pronikání jejich vlivu hlouběji na klučičí území. Znamenalo to také začátky holčičích snah o vytlačení kluků z prostřední řady nebo alespoň z jejího středu. Lavice s4 měla ještě později představovat nejcitlivější místo vzájemných vztahů.

 

Poslední změna byla nelegální, neboť přesto, že o ni bylo požádáno, nebyla povolena, ale stejně byla realizována. Uskutečnila se již několikrát v červnu, ale ve velkém měřítku se ujala až po výletě v posledních třech dnech Sekundy (25. 6. - 27. 6. 2008). Jednalo se o výměnu J.  Kl. a L. Kn., čímž bylo předznamenáno spojenectví J. Kl. s J. Š. a L. Kn. s J. Fa. v Tercii. Po změně politické situace na výletě se obě vzniklé skupiny zformovaly do kroužků. Jeden působil na hranici klučičího a holčičího území u lavic d4 a d5. Druhý se pohyboval v řadě u okna, která přece jen více zaujala mysli kluků v roli klučičí řady než řada uprostřed.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.