Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Vysoká aktivita v prvních dnech nové vlády

2. dubna 2009 / 6. kvetna 1

104 - Již třetím dnem dneska vládla čtvrtá vláda RTA. Za tuto krátkou dobu se stihlo stát už mnoho věcí. 4. kvetna byl zvolen staronový ministr obchodu, definitivně odhlasovány názvy dnů v dekádě či schváleno rozdělení domovské učebny i chodbové provincie na zatím bezejmenné oblasti. Mnohem významnější byl ale dnešek, který schválil možnost politických stran či vyvěšování vládních oznámení na nástěnku.

Čtvrtá vláda pojala svůj úkol oživit republiku opravdu důsledně. První povolební událost se stala ráno dalšího dne, kdy ministr obchodu, T. N. z důvodu přílišných požadavků vlády, ze kterých byl přepracován, podal demisi. Vláda po něm požadovala rozsáhlé ekonomické reformy, zejména sestavení návrhu daňového systému. Po první vyučovací hodině byl sepsán seznam kandidátů na nového ministra obchodu, který jmény zrovna neoplýval. Skvělo se na něm pouze jméno bývalého ministra obchodu P. V. Ten byl odvolán 17. unora kvůli odmítnutí vypracovat obchodní bod alianční smlouvy s primami. T. N., který byl v této funkci 76 dní, momentálně zcela přestal účinkovat na politické scéně RTA.

 

Vláda se rozhodla definitivně vyřešit dva dlouhodobě diskutované problémy. Prvním z nich jsou názvy dnů v dekádě. Terciánský kalendářní systém byl uzákoněn 7. letna 1, tedy krátce po vzniku republiky. RTA se pomalu, ale jistě blíží k půl roku od svého vzniku a problém názvů dnů v dekádě ještě donedávna nebyl vyřešen. Během unora či presna bylo rozhodnuto, že názvy sedmi gregoriánských dnů zůstanou a vymyslí se pouze názvy pro zbývající tři dny v desetidenní dekádě. Ty vymyslel P. V., ale vláda je zamítla. Přesto se však začaly používat a až dnešním dnem bylo jejich používání potvrzeno i v úřední rovině. Jsou to tedy již známé dny Guru, pro osmý den v dekádě, Sarkan pro devátý a Thysis pro poslední dekádní den.

 

Druhým problémem byl správní systém třídy. Tento problém je o něco mladší, vznikl přibližně koncem presna a přesto, že nikdo nebyl proti prvotnímu návrhu, vláda nebyla schopna přistoupit k jeho ratifikaci. 24. presna anektovala RTA část chodby po úroveň hranice skříněk Tercie A a Tercie B, nazývanou jako Sektor 5. Při dělení chodby, kdy byla tato anexe a-terciánskými spojenci potvrzena připadlo RTA i území až na úroveň zdi mezi 104 a 105. Základní návrh byl 4. kvetna poupraven a konečné správní uspořádání spočívá v rozdělení domovské učebny RTA 104 na 4 části (přední část, kluci, holky a neutrální území zahrnující bývalý sektor 2 a dveřní uličku u nástěnky) a chodbové provincie na 2 části přesně v polovině. (Obrázek bude v blízké době k vidění v sekci obrázky.)

 

Potíž však vznikla v tom, jak tyto oblasti nazvat. J. Š. a V. Ch. prosazují označení „sektory“ s argumenty, že toto je již tradiční název a měl by se zachovat. J. Fa. prosazuje cokoliv jiného (kraje, země nebo regiony), neboť podle něj jsou sektory vojenské označení a pro správní systém se nehodí. Pravdou je, že ze starých sektorů by na svém místě zůstal jen Sektor 5. Státní rada název „sektory“ schválila, ale Senát byl spíš pro „kraje“, oba orgány v poměru 2:1. Předseda V. Č. poté řekl, že by souhlasil s označením „kraje“ s výjimkou Sektoru 5, kterému by jeho název zůstal. K tomuto řešení se přiklonil i V. Ch. ale dále se již nejednalo a tento problém zůstává zatím nevyřešen.

 

Další záležitost v této věci představuje volba zástupců jednotlivých oblastí. Správa Sektoru 5 byla přislíbena M. Mi. Kraj holek by zastupovala jako jedinou z oblastí holka a to pravděpodobně holčičí předsedkyně E. Š., pokud by funkci neodmítla. Správa zbývajících oblastí zůstává jako jejich názvy nadále nevyřešenou.

 

Včera se oficiálně nic zásadního nestalo. Většina dne se nesla ve veselé náladě proto, že v gregoriánském kalendáři začal měsíc „duben“ a pro první den tohoto měsíce označovaném jako „apríl“ (mezinárodní označení pro tento měsíc, od kterého se liší pouze české a polské označení) jsou charakteristické různé vtipy a žerty. Těch bylo ve škole opravdu plno, největším bylo prohození sourozenců, ale některé třídy si organizovali i své vlastní „apríly“. Večer byl poté realizován vtip týkající se fiktivního zrušení TV-Nora.

 

Co se týče neoficiální politické scény, začala opět stoupat hladina aktivity anarchistů v RTA. Ti se rozhodli předložit vládě návrh několika změn ke schválení nebo si je vynutit revolucí. Část vlády byla s nimi obeznámena již včera, jednat se začalo však až dnes. Představitel anarchistů J. Ko. zahrnul mezi hlavní požadavky sesazení druhého konsula a Velitele ozbrojených sil J. Fa. Dále požadoval i navrácení Sektoru 5 do rukou anarchistů. Tato věta je značně diskutabilní, kupříkladu J. Kl. neuznává, že by Sektor 5 kdykoliv patřil RTA, tedy špatné je slovo „navrácení“. J. Kl. a ani anarchisté vůbec nejsou schopni toto území vojensky uhájit před republikánskou armádou RTA. Sektor 5 je již delší dobu (24. presna 1, resp. 9. tupna 1) součástí RTA a jeho prozatím neoficiálním správcem je M. Mi. Kromě toho republikáni nikdy neuznali vznik anarchistického státu na tomto území, tedy z tohoto pohledu je výraz „navrácení“ opět nesprávný, ale z opačné strany.

 

V. Č. jako umírněný anarchista požadoval zavedení tzv. dnů anarchie, při kterých by nefungovala vláda a v RTA by byla anarchie a zavedení systému politických stran. Dále ještě chtěl navázat styky se všemi třídami nižšího gymnázia. J. Fa. ještě navrhl pro posílení vazby mezi lidem a vládou informovat lid o krocích vlády v podobě vyvěšování vládních vyhlášení na nástěnku.

 

O těchto šesti bodech začal dnes o přestávce po třetí vyučovací hodině Senát jednat. Návrh informování lidu na nástěnce Senát schválil jednohlasně. Návrh politických stran, návrh navázaní styků s třídami nižšího gymnázia i návrh dnů anarchie Senáten prošel v poměru 2:1, v témže poměru byl zamítnut návrh anarchizace sektoru 5 a Senát jednohlasně zamítl sesazení J. Fa. z postu konsula.

 

Státní rada jednohlasně schválila navázání styků s nižším gymnáziem, v poměru 2:0, neboť J.  Š. se v tomto zdržel hlasování, návrh politických stran a v poměru 2:1 vyvěšování vyhlášení na nástěnku. V poměru 2:1 Státní rada zamítla dny anarchie.

 

Nejjednodušší z těchto záležitostí je informování lidu prostřednictvím nástěnky. Od zítřka bude vše na čem se vláda dohodne a schválí vyvěšeno pod novou sekci „Vládní vyhlášení“ na nástěnku. Dosud se mohl lid o vládních krocích dovědět jen při přímém zeptání politiků RTA nebo z webových stránek TV-Nora. Nyní se naskytne ještě tato další možnost, od které se očekává prohloubení vztahů mezi vládou a lidem a i možný podnět k vzniku dalších médií, zejména soukromého tisku.

 

Problematika navazování kontaktů je o něco složitější. S primami má RTA nejlepší vztahy ze všech tříd, je s nimi v alianci a zde není třeba co prohlubovat, maximálně se zde objevuje možnost vytvoření unie, ale na tu zatím není podle většiny ta správná doba. Se Sekundou A nemá RTA žádné styky, ale již několikrát se je navázat pokusila. V. K., nejvlivnější osoba 106 se odmítá zapojovat do konfliktů v prvním patře a k RTA má spíše negativní přístup. Je orientován spíše na 109, kam vyváží obrovská množství živého zboží. Oblast mezi dveřmi 106 a 109 je přímo zaplavena těmito zásilkami i jejich příjemci z řad b-sekundánů.

 

S nimi má RTA velmi špatné vztahy. Oficiálně patří 109 k RTA, ale vládce Sekundy B, J. Kol. toto nikdy neuznal (kapitulaci podepsal diplomat J. Č. 19. tupna 1) a RTA nemá nad 109 žádnou moc. Vzájemné vztahy jsou velmi napjaté a hrozí brzké vypuknutí nové války. Vztahy s Tercií B jsou pozitivní, ale v diplomatické rovině se 105 styky neexistují. V. Č také navrhuje začít si budovat pozici ve druhém patře, kde se bude RTA (či spíše už RKA) příští rok nacházet, ale to půjde obtížně, neboť vztahy obou kvart a RTA jsou velmi rozporuplné. Kvinty, sexty, septimy a oktávy jsou mimo tento diplomatický plán.

 

Ze všeho nejkomplikovanější je ale systém politických stran. Ten má za cíl osvětlit lidu ideje jednotlivých kandidátů. Bude existovat několik stran (P. V. navrhuje maximum 4 a 5. skupinu nestranných), které si před volbami sestaví volební program, ke kterému připojí své kandidáty do Senátu a případně i návrhy na konsulské posty. Lid bude po ukončení předvolební kampaně volit jednotlivé strany a každá strana získá za 33% hlasů jedno křeslo v Senátu. Tento systém ale mnohým přijde nedostatečný a od lehkých úprav požadují někteří až zásadní změnu celého vládního systému. O tomto se tedy bude jednat snad už zítra.

 

Vláda má před sebou na práci hodně věcí. Republika opět ožila, ale zároveň i narostl vliv anarchistů, kteří pochopili, že klidnou cestou se dá docílit víc, než revolucí.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.