Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Události 28. listopadu 2008

28. listopadu 2008 / 1. letna 1

Vážení občané Republiky Tercie A!

Možná jste postřehli, že dnešní den je v něčem jiný. Ano, je. Dnešní den je nejvýznamnější ze všech dnů, jaké kdy naše třída spolu zažila. Po složitých jednáních a hlasováních vznikla 28. listopadu 2008 Republika Tercie A. Po dlouhé době bezvládí se náš vlastenecký pud opět probudil a výsledek je opravdu krásný. Dneska vznikl náš vlastní stát, republika, a já věřím, že dosáhne velkých věcí. Ale všechny velké věci někde mají své kořeny a svá semena. Tyto semena byla zaseta dnešního dne a tyto semena bych se Vám chtěl nyní pokusit přiblížit.

28. listopad – přelomový den v dějinách třídy

Všechno, od celého světa přes jednotlivé státy, organizace, uskupení, prostě všechno až po každého člověka na Zemi má svá významná data. V dějinách existuje mnoho významných dat, které navždy zůstanou v paměti všech lidí světa. Kupříkladu 29. květen 1453 znamenal významný přelom dějin. Někdy bývá pád Konstantinopole považován za přelom středověku a novověku. Z novějších dějin je takovýmto přelomovým dnem 28. červenec 1914. Počátek první světové války se považuje zase za konec novověku a počátek moderních dějin. Číslo 28 má v dějinách Česka velký význam. Mám na mysli 28. září a 28. říjen, tedy Den české státnosti a Den vzniku Československé republiky.

 

Při pokračování v této řadě nalezneme 28. listopad. Tento den pro mnohé donedávna nic neznamenal. Ale události, které se staly v naší třídě tento den v letech 2007 a 2008, z něj udělaly nejvýznamnější den v dějinách naší třídy. Nyní se pojďme podívat, jakou roli hrál 28. listopad v uplynulých dvou letech.

 

Psal se tedy 28. listopad 2006 a v Primě A - v učebně 101, ale i mimo ní – zuřila bratrovražedná válka, jakou naše třída do té doby a naštěstí ani nikdy potom nezažila. Do dnešních dob se nedochovalo, jestli se 28. listopadu v Primě stalo něco důležitého. Koncem listopadu končila první vlna bojů a začínal diplomatický souboj Dobrus Winnus i Jankínie o neutrální území v 101.

 

V Sekundě má 28. listopad mnohem větší význam. V listopadu byla třída v obrovské společenské krizi, průšvihovost (počet průšvihů za měsíc) dosahovala takových hodnot, před nimiž by se s úctou sklonily i ty nejhorší třídy. Vrcholila šikana několika osob ve třídě, třída byla několika profesory prohlášena nejhorší na škole. Ke všem těmto problémům se ještě 15. listopadu 2007 přidal spor holek a kluků ohledně třídního nápisu, které měl za následek výrazné zhoršení vztahů mezi kluky a holkami. J. Kl. hlavní spojenec holek a prostředník mezi oběma stranami byl do 26. listopadu v Japonsku a kruh vlivných holek nemohl nic podniknout. Jeho návrat znamenal pro holky zázemí dalšího postupu.

 

Akce byla naplánována na středu 28. listopadu 2007. Mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou přibližně v 11 hodin a 7 minut v učebně Biologie (411) vystoupila E. Š. na stupínek před tabulí a pronesla svůj dodnes připomínaný proslov. Přesné znění této řeči se nedochovalo, pouze svědectví pamětníků vypovídá o tom, že projev pojednával o společenském stavu třídy, o šikaně, problémech ve třídě, o postoji pedagogického sboru ke třídě a naopak a byl patrně adresován skupině vlivných kluků, která se nacházela v zadní oblasti Okenní ulice. Bezprostředně po skončení tohoto proslovu propukla zmíněná skupina kluků ve velký smích, který trval poměrně dlouho.

 

Je diskutabilní, do jaké míry měl tento proslov na kluky účinek i jeho význam dějinách třídy. Ten je spíše jen symbolický, 28. listopad 2007 se díky němu považuje za počátek období změn, tzv. revoluce, ale změny se začaly až o více než týden později.

 

A co dnešek? Loňský 28. listopad byl nepochybně významný den, ale dnešní den má v porovnání s ním mnohokrát větší význam. Dalo by se říct, že se jedná o nejvýznamnější den, v dějinách třídy vůbec. O tom, co se stalo v tento přelomový den bude pojednávat několik následujících článků.

 

Státy v našich dějinách

Prvním státním útvarem na území naší třídy (tehdejší učebna 101) byla Jankínie. Byla to monarchie na čele s císařem, která sice měla dvoukomorový parlament (senát a kontrát), ale tyto složky neměly de facto žádnou moc, tedy císař vládl neoficiálně absolutisticky. Druhý stát, Dobrus Winnus, vznikl brzy po něm. Vzešel ze Strany Dobrého Vína (založena pravděpodobně 10. října 2006) a brzy se dostal do konfrontace se sousední Jankínií. Dobrus Winnus bylo republika v jejíž čele stála Rada starších, členy této rady však byli všichni občané.

 

Válka vypukla přibližně v polovině listopadu 2006 a trvala několik měsíců. Skončila se nerozhodně přibližně koncem dubna 2007. Jankínie ani Dobrus Winnus oficiálně nikdy nepřestali existovat, ale dnes jsou už dávnou minulostí a na kruté boje se vzpomíná s trpkým úsměvem.

 

Další sérii států na našem území představovalo búrské období, ale vůbec existence těchto států je diskutabilní. Búrská elitní pětka byla podle vlastních slov oranžská (Oranžský svobodný stát 1854 – 1902), ostatní Búrové byli podle ní Transvaalci (Jihoafrická republika 1852 – 1877 a 1881 – 1902). Pravdou však je, že takovéto státy v Primě A nikdy vyhlášeny nebyly, takže Búrové byli pouze občané uvedených států, ale na území beze státu. Podobně to bylo i s britskou menšinou v téže době. I další dva následující spory byly pouze střetem skupin beze států – Sparta a Slavia či mongolsko-hunská aliance – tedy je zde popisovat nebudu.

 

V něčem se liší období národního obrození. Guardieři a Cheatmani sice žádný stát nepředstavovali, ale v kombinaci s následovaným vlasteneckým vzedmutím ohledně třídního nápisu by se dalo mluvit o citu kluků pro soudržnost a jakémsi předznamenání státu.

 

Republika Sekundy A nikdy nebyla oficiálně vyhlášena. Velká Rada, které členy byli všichni kluci existovala už dlouho předtím a představovala pouze nástroj společného postupu kluků. Této radě byli po prosincové revoluci předloženy návrhy vlády. I když vláda sestavena nebyla, stát existoval, proto lze Republiku Sekundy A vnímat jako stát, který najednou existoval aniž by byl založen.

 

Republika byla poté během února zrušena a byla nastolena anarchie. Po měsíci jakési „aktivní“ anarchie skončil i stát jako takový. Na území učebny 104 od té doby až do dnešního dne neexistoval stát a fungovala zde neurčitá anarchie beze státu.

 

Volání po státu začala se začátkem Tercie. Po uklidnění situace z konce Sekundy (třídní výlet v Žihlích 20. – 24. června 2008 a doba povýletní 25. – 27. června 2008) se začaly ozývat první vlastenecké hlasy. Povšimnutíhodnou událost představuje spor s Kvartou A o frisbee na konci září 2008. Tercie A se pokusila spojit s někdejším nepřítelem, Sekundou B proti Kvartě A. Ale spoluprací sourozenců K. Kol. a J. Kol. bylo domluveno spojenectví mezi Kvartou A a Sekundou B. V této situaci začala Tercie A urychleně hledat spojence a podařilo se jí dojednat spojenectví s Primou B (15. 10. 2008). K podpisu smlouvy byl předtím volen Vrchní smluvní stvrzovatel mezitřídních listin, kterým se stal M. Mi. Tato volba znamenala předznamenání konce anarchie.

 

I když poté volání po republice zesláblo, neuhaslo. V posledních dnech vlastenecký oheň už nevydržel dál se skrývat v srdcích kluků a dnešního dne vytvořil to, po čem hodně kluků snilo už mnoho měsíců.

Obtížná cesta k republice

Počátkem října jednali J. Ko. a J. Fa. v souvislosti s mezinárodní situací na politické scéně o možnosti sestavení potenciální vlády. Tato jednání byla odložena a obnovena už nebyla. Už jejich verze obnovení státu spočívala na tříčlenní Státní radě.

 

Od tohoto odvodili svůj návrh i další iniciátoři vlády – J. Fa. a V. Ch. O vládě začali jednat ve středu 26. listopadu 2008, ale myšlenky na pokus opět sestavit vládu se objevili již několik dní předtím. Podle jimi vypracovaného návrhu vlády měl být předseda V. Č. součástí Státní rady, které měl předsedat. Dalšími členy měli být tzv. konsulové, z nichž prvním se měl stát M. Mi., který byl zvolen na post Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin již předtím (9. října 2008) a druhý, který měl být teprve zvolen senátem, by měl na starosti velení armády.

 

Druhou instituci měl představovat také tříčlenný lidem volený senát. Měli fungovat i tři ministerstva. První, ministerstvo hospodářství a ekonomického rozvoje (ministerstvo obchodu), mělo fungovat nezávisle na ostatních institucích, pouze volbu ministra by provedla Státní rada. O tento post měl velký zájem P. V., který se již v době krize na počátku října na tento post dosadil. Druhé ministerstvo, ministerstvo armády měl vykonávat sám Velitel ozbrojených sil, který by byl druhým konsulem.

 

Třetí ministerstvo bylo poněkud komplikovanější. V jeho čele měl stát první konsul, ale ten měl být kontrolován Diplomatickou radou. Post Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin měl mít původně značně omezené pravomoci, směl pouze podepisovat mezitřídní listiny. Avšak i to měla kontrolovat Diplomatická rada. Diplomatická rada nebyla nikdy zvolena, stejně jako P. V. ohledně obchodu, tak i J. Ko., J. Kl. a J. Fi. se diplomaty prohlásili bez volby. Návrh vlády J. Fa. a V. Ch., měl Diplomatickou radu oficializovat. Ostatní věci, zejména justice, měly být vyřešeny až Státní radou a Senátem.

 

Při předkládání tohoto návrhu 27. listopadu mu vyjádřil podporu J. Kl. Razantně proti se postavili J. Ko., J. Fi. a P. Š. Proti byl také P. V., který však s ohledem na fakt, že jeho post je neoficiální, byl za určitých podmínek ochoten návrh podpořit. Při jednáních o návrhu nebyli přítomni J. Š., M. Mi. a ani předseda V. Č., od nichž se očekávalo, že by návrh podpořili.

 

Dneska byla na nátlak obou iniciátorů jednání obnovena. Dlouhé období anarchie už většinu kluků omrzelo, a tak při prvním hlasování mezi 2. a 3. vyučovací hodinou se odhlasoval konec anarchie. Před společností byla nyní otázka, co nahradí anarchii, protože se objevili myšlenky, že anarchie nemusí být nahrazena republikou. Kmenový svazek, který navrhoval J. Ko. se setkal s prudkým odporem, takže se hlasovalo mezi monarchií a republikou. Do hlasování se pomocí SMS zapojil i nepřítomný M. Mi. Republika vyhrála nad monarchií v drtivém poměru 10:2. Přibližně v době, kdy měla E. Š. před rokem proslov (cca v 11 hodin a 7 minut) byla mezi 3. a 4. vyučovací hodinou vyhlášena Republika Tercie A.

 

První okamžiky republiky – volby

Vznikla republika. V táboře republikánů se však nechtěli radovat předčasně, situace se mohla kdykoliv zvrátit. Mělo nyní následovat několik voleb. Prvními volbami měla být volba režimu, na základě kterého by byla sestavena vláda.

 

První návrh pronesl P. Š. – spavismus. Dle jeho slov se měl zakládat na spaní. Tato politická ideologie získala podporu 3. hlasů a ve výsledcích voleb se umístnila na druhém místě. Druhou ideologii navrhl P. V. Dagonismus pochází z hry Oblivion a zakládá se na snaze nastolit „Bájný věk“. Pro tuto ideologie nehlasoval nikdo, ani sám P. V., který hned na to navrhl socialismus, levicovou demokratickou ideologii s omezenou osobní i ekonomickou svobodou, pro který však hlasoval jen on sám.

 

Čtvrtou a poslední ideologii navrhl J. Fa. – konzervativní liberalismus, pravicovou ideologii s vysokou úrovní ekonomické i osobní svobody, která byla jakousi střední cestou dvou demokratických ideologií – konzervatizmu a liberalismu. Tento návrh získal podporu 6 hlasů a prošel.

 

Další na programu byly volby do Senátu. Bylo stanoveno volební období 1 měsíc. Do senátu v prvním kole kandidovali M. Mo., L. Kn., T. N., V. Ch. a J. P. Každý kluk měl hlasovat pro tři z těchto pěti. S počtem 5 hlasů se prvním senátorem stal V. Ch. J. P. s jedním hlasem do druhého kola neprošel. V tom se setkaly L. Kn., T. N. a M. Mo., kteří měli po třech hlasech.

Druhé kolo vyhrál T. N. se 7 hlasy a L. Kn. a M. Mo. každý s 5 hlasy postoupili do třetího kola, ve kterém M. Mo. porazil L. Kn. 6:4.

 

Během voleb se začali ozývat holky, aby mohly hlasovat také a navzdory tomu, že se tato žádost setkala na straně kluků s překvapivě velkými sympatiemi, bylo rozhodnuto, že o případném hlasovacím právu pro holky rozhodne až ústava.

 

Tři senátoři měli jako svůj první úkol vytvořit ministerstva. Po složitých jednáních s lidem a hlasování senátorů byla vytvořena ministerstva Hospodářství a ekonomického rozvoje (obchod), Výzbroje ozbrojených sil (zbrojnictví), Policie a bordelguardů (vnitro), Kultury a sportu, Vědy, techniky a šamanství a jako poslední ministerstvo Ochrany třídnice. Při volbě ministrů byla však ministerstva Ochrany třídnice a Kultury a sportu zrušena a z ministerstva Vědy, techniky a šamanství bylo šamanství vyškrtnuto.

 

Při volbě ministrů žádné problémy nenastaly. Ministrem Hospodářství a ekonomického rozvoje byl Senátem zvolen P. V., ministrem Výzbroje ozbrojených sil J. Š., ministrem Policie a bordelguardů P. Š. a ministrem Vědy a techniky J. Fi.

 

Jako zakončení série voleb se Senátem volil druhý konsul a Velitel ozbrojených sil. Na tento post kandidovali J. Fa. a J. Ko. Mezi 5. a 6. vyučovací hodinou byl J. Fa. jednohlasně třemi senátory zvolen.

 

Momentální stav vlády teda je následovný:

 

Státní rada

Předseda:

V. Č.

Konsulové:

M. Mi. – Vrchní smluvní stvrzovatel mezitřídních listin

J. Fa. – Velitel ozbrojených sil

Senát:

V. Ch.

T. N.

M. Mo.

Ministři:

P. V. – Hospodářství a ekonomický rozvoj

J. Š. – Výzbroj ozbrojených sil

P. Š. – Policie a bordelguardi

J. Fi. – Věda a technika

 

J. Š. přislíbil zapsat náš stát na wikipedii. Příští týden má vláda na programu sestavování ústavy a státní symboly – vlajka, znak a hymna.

Toť vše o 28. listopadu. Dnešní den se navždy zapsal do dějin naší třídy. Věřím, že naše Republika Tercie A vydrží dlouhou dobu a dosáhne velkých věcí.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.