Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Po dlouhé době bez hlavy třídy si Kvarta A zvolila nové předsedy

17. března 2010 / 20. tupna 2

205 - Včera proběhly po více než jednom pololetí volby do čela třídy. Poprvé v historii třídy jsou oba předsedové kluci. Navíc se od sebe značně liší, to však neznamená, že mezi nimi budou neshody. Ani jeden nezareagoval na své zvolení velmi kladně.

Post předsedy třídy je vysoká funkce ve všech třídách na škole. Předseda má třídu reprezentovat před pedagogickým sborem nebo jinými třídami, zařizuje množství věcí, zprostředkovává některé stížnosti ze třídy učitelům nebo naopak od vyučujících třídě. Nemusí to být však funkce nejvyšší, každá třída si může svůj systém změnit dle své libovůle, a vytvořit úřady nad předsedou, ten však bude vždy třídu reprezentovat, alespoň před třídním učitelem. Nebo může být aktuálnímu vládci třídy přidělena i funkce předsedy.

 

Vedle jsou i jiné funkce. Pravidelně se střídá služba na tabuli, která kromě mazání tabule hlásí učiteli absence (občas má povinnost i ručit za úklid třídy) a existovaly i další funkce, jako služba zavlažování úrody či "nástěnkáři", kteří mají za úkol spamovat nástěnku. Významnou a náročnou funkcí je služba na třídnici, která má na starosti kromě přenosu třídnice i její přehlednost a úplnost.

 

V Primě uspořádala J. B. po dvou či třech týdnech celotřídní volbu předsedů. Třída se tehdy dělila podle dvojího dělení na Aj1 a Aj2 (podle abecedy) a na kluky a holky (podle pohlaví). Předsedové měli být vybráni tak, aby při každé půlené hodině byl ve skupině jeden předseda. Za kluky a skupinu Aj2 byl zvolen M. Mo. kluk z poslední lavice uprostřed, ve které seděl kvůli lichému počtu studentů v Primě A sám. M. Mo. postupně proslul především nejlepším prospěchem ze třídy a jeho funkce předsedy vzbuzovala zpočátku značný respekt. Ten se však brzy vytratil, protože M. Mo. své funkce moc nevyužíval. Toho využily již dříve zformované bloky kluků a v polovině listopadu 2006 z nich vznikly státy Jankínie a Dobrus Winnus, které začaly skoro půlroční boj o moc. M. Mo. se stal občanem Jankínie, ale v té době měl už minimální vliv.

 

Za holky a Aj1 byla zvolena T. J., tichá holka z řady u dveří, která v úřadě zůstala i příští rok a stala se tak nejdéle úřadujícím předsedou v dějinách naší třídy. Svou obrovskou moc však vůbec nevyužívala a tím odsoudila předsednictví v Primě k víceméně symbolické funkci. Službou na třídnici byli v Primě pověřeni T. N. (Jankínie) a J. H., kamarádka T. J. (Tyto holky ještě s několika dalšími tvořily dlouho horní vrstvu holčičí společnosti.)

 

V Sekundě se třídnice ujali J. L. a K. F. K. F. byla původně z druhé lavice prostřední řady, někdy v lednu až v březnu však byla spolu s V. F. přesunuta do poslední lavice u okna. J. L. byl kluk z řady u okna s obrovským vlivem na třídní kulturu, ale se zanedbatelným politickým. Na konci Primy prohráli přívrženci Sparty válku s početnějšími slávisty a na jistou dobu vytvořili uzavřenou komunitu, do níž patřil i J. L. V čele holek a Aj1 zůstala T. J. Za předsedu kluků a druhé skupiny byl však zvolen L. L. z poslední lavice řady u dveří (lavice J. Ko. a L. L. se poté prohodila se zmíněnými holkami). Byl to jeden z nejméně vlivných kluků ve třídě a na tento post byl také právě proto zvolen. Kluci nechtěli mít v předsednictví někoho vlivného, neboť tím by vznikla velká nerovnováha sil při častých občanských válkách a jiných vnitrotřídních konfliktech. A jistou roli sehrála i osobnost L. L., jehož si mnozí ve funkci předsedu nedovedli představit. L. L. však tuto velmi náročnou funkci nezvládal a toto patrně byl i důvod jeho rezignace v říjnu 2007.

 

Jeho nástupcem se po nových volbách stal J. L., jenž měl i službu na třídnici. Stal se tak prvním ze třídy, který zastával obě tyto funkce a získal tím nemalý vliv. Na post předsedu usedl ve slavné době národního (resp. třídního) obrození, tedy přibližně mezi třídním uzlem a třídním nápisem. Za vlády J. L. začala válka Guardierů a Cheatmanů, poslední občanská válka v dějinách třídy. J. L. se však neukázal jako příliš schopný předseda a třídničář, vzpomíná se zejména na to, že polil zeď a třídnici svým kakaem. V této době začínala mít třída vnitřní problémy, situace byla pořád horší navzdory stále blížícím se třídním schůzkám (konaly se 14. listopadu 2007). Skupina Aj1, která byla pokládána za zodpovědnější vyjednávala s třídní učitelkou J. B. a nakonec ji dotlačila ke svolení předsedu sesadit. To se také hned uskutečnilo a počátkem listopadu byl zvolen za kluky a skupinu Aj2 J. P. ze třetí lavice u okna, který byl považován za dostatečně zodpovědného (zastával v té době i úřad vybírače daní). Situace se však velmi nezlepšila a zhoršovala se až do Vánoc. V této době se začala v celotřídní politice angažovat E. Š., která se do dějin zapsala svým proslovem z 28. listopadu 2007 (na toto datum navázala pozdější Republika Tercie A). Její vliv pořád stoupal a to nakonec vedlo kluky k obavě, že se holky ujmou politického vedení třídy, k rozhodnutí vytvořit od holek izolovanou klučičí republiku. Projekt byl úspěšný – až do začátku anarchie v únoru 2008 se holkám nepodařilo zmocnit se vedení třídy. Do konce Sekundy se už předsedové neměnili.

 

V Tercii se situace změnila, když se přeformovaly skupiny. Tato změna se však navzdory očekávání netýkala jiné konstelace studentů do skupin kluci/holky, ale Tercii A přibyl nový cizí jazyk a třída se rozdělila na němčináře a španělštináře. Vliv holek začal opět narůstat, když měla E. Š. (AjŠj) z první lavice prostřední řady na starost třídnici a jako pomocníka z kluků a němčinářů si vybrala bývalého předsedu M. Mo. ze třetí lavice u okna. E. Š. záhy obsadila i post předsedy třídy místo pasivní T. J. Kluci nyní potřebovali na rozdíl od Sekundy předsedu, který by byl schopen konkurovat E. Š. Byl vybrán němčinář z druhé lavice u okna V. Č. Kvůli dlouhodobé nepřítomnosti E. Š. na podzim 2008 se V. Č. sám ujal vedení celé třídy. Předseda třídy se stal jako Předseda Státní rady Republiky Tercie A jediným stálým členem vlády, což mu dávalo obrovskou moc, kterou nehodlal nevyužít. Naneštěstí byl V. Č. anarchista a využil ji ke zrušení republiky. Vedl pět vlád: první vyváženou, druhou až čtvrtou byl v anarchistické menšině mezi republikány a pátou, která byla čistě anarchistická a 27. května 2009 vyhlásila anarchii.

 

Asi na přelomu listopadu a prosince 2008 odešla třídní učitelka J. B. na mateřskou dovolenou a po dvou měsících zmatků a dohadů byla na post třídního učitele Republiky Tercie A těsně před pololetním vysvědčením vybrána N. Ř. Ta si brzy zvykla, že se má v třídnických záležitostech obracet na svého oblíbence V. Č. a její laxnější přístup způsobil, že to ve Kvartě nehodlala měnit a novou volbu předsedy neuspořádala. Na začátku Kvarty už odmítl být M. Mo. službou na třídnici a s E. Š. tuto funkce zastává od té doby M. Mi., němčinář z poslední lavice uprostřed. Tedy až do včerejška „fungovala“ více než půl roku pouze služba na třídnici, nikoliv však předsednictví. Přestože se N. Ř. dle vlastních slov obracela na V. Č. nebo M. Mo., ani jeden z nich se předsedou být necítil a ani nechtěl.

 

Včera na nátlak češtinářky I. B. uspořádala N. Ř. celotřídní volbu předsedů. Volby se řídily jazykovými skupinami a zapomnělo se na druhé dělení, podle pohlaví. Většina třídy si zvolila „po výborných zkušenostech ze Sekundy“ za předsedu španělštinářů L. L. Ten se velmi nadšeně netvářil, ale namítal pouze, že není informován o svých kompetencích, jinak úřad přijal. Ostatně i N. Ř. měla ohledně L. L. jisté pochybnosti, ale rozhodla se hlas lidu respektovat a volbu akceptovala. Ve volbě předsedy němčinářů mezi M. Mo. a V. Č. vyhrál drtivě V. Č., který si to silně nepřál, ale asi považoval za zbytečné vzdorovat.

 

Dva kluci v předsednictví třídy znamenají jednoznačnou převahu kluků nad holkami. Ty měly loni nemalý vliv v Republice Tercie A a poté, co se spojily s anarchisty přispěly k jejímu zrušení. Od té doby až do včerejška byla moc mezi kluky a holky rozdělena vcelku rovnoměrně. Uvidíme, jak tento zajímavý vývoj bude pokračovat do konce Kvarty a i další roky. Přeji hezký zbytek dne,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.