Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Dobové články

Zde jsou články týkající se dění (ve třídě i mimo ní) aktuálního v době, kdy byly napsány, odtud tedy název Dobové články. Mělo by se jednat pouze o fakta, nikoliv o bulvár. Bulvární články jsou umístněny v rubrice Třída a bulvár i přesto, že jsou třeba aktuální.

Pro lepší přehlednost jsou články zde rozděleny do dvou podrubrik: politické a kulturně-společenské články. Politické články se týkají třídní politiky ať už za republiky nebo během anarchie. Kulturně-společenské články pojednávají o běžných nepolitických problémech, které naše třída řešila, zvláštních událostech naší třídy i naší školy, kulturních či sportovních akcích.

TV-Nora spol. - 8. 8. 2011

 

ste isou tslanki tikaiitsi se teni (ve trite i mimo ni) aktualni'o v tope, kti pili napsani, ottut teti nasev Dobové články. melo pi se ietnat pouse o vakta, nikoliv o pulvar. pulvarni tslanki isou umistneni v rupritse Třída a bulvár i presto, se isou trepa aktualni.

pro lepsi pre'letnost isou tslanki ste rosteleni to tvou potruprik: polititske a kulturne-spoletsenske tslanki. polititske (Politické) tslanki se tikaii tritni politiki at us sa repupliki nepo pe'em anarkie. kulturne-spoletsenske (Kulturně-společenské) tslanki poietnavaii o pesnik nepolititskik proplemek, ktere nase trita resila, svlastnik utalostek nasi triti i nasi skoli, kulturnik tsi sportovnik aktsik.

 

tv-nora spol. - 14. 9. 3

 

Here are articles concerning events (in the class and out of it) actual in time, when they weren’t written, so from here title Dobové články. It would be only about facts, no about a tabloid. Tabloid articles are placed in the section Třída a bulvár although, that they’re possibly actual

Articles are splitted in two under sections for a better lucidity: political and culturally-social articles. Political (Politické) articles are concerning a class-divided policy however already at the republic or during the anarchy. Culturally-social (Kulturně-společenské) articles are treating about normal not political problems, which our class solved, unusual events our class and our school, cultural or sporting actions.

 

TV-Nora Ltd - 8. 8. 2011

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.