Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Darren Shan

V této rubrice naleznete články několika na sebe navazujících sérií povídek. Tyto články obvykle před prezentováním na webu TV-Nora měly svou premiéru na tzv. DS-blogu (http://darrenahroozley.blog.cz). Většina z nich také pochází od autora, jež není pracovníkem TV-Nora spol. Všechny povídky v podrubrikách této rubriky mají společné téma a společné postavy.

Pro vaši přehlednost jsou rozdělené do 4 povídek (jež nejsou tak zcela ucelené) a pro úplnost příběhu doporučujeme číst odshora dolů v jednotlivých podrubrikách, kvůli chronologickému souladu.

Všechny povídky jsou založené na známé knižní sáze Darren Shan a proto pro pochopení souvislostí (pokud nechcete celou ságu přečíst) doporučujeme přečtení článků Postavy z povídek 1. i 2. část (v tomto pořadí), jež se nacházejí pod tímto textem.

TV-Nora spol. - 8. 8. 2011

v teto rupritse nalesnete tslanki nekolika na sepe navasuiitsik serii povitek. tito tslanki opvikle pret presentovanim na vepu tv-nora meli svou premieru na tsv. ts-ploku (http://darrenahroozley.blog.cz). vetsina s nik take pokasi ot autora, ies neni pratsovnikem tv-nora spol. vsekni povitki v potruprikak teto rupriki maii spoletsne tema a spoletsne postavi.

pro vasi pre'letnost isou rostelene to 4 povitek (ies neisou tak stsela utselene) a pro uplnost pripe'u toporutsuieme tsist ots'ora tolu v ietnotlivik potruprikak, kvuli kronolokitskemu soulatu.

vsekni povitki isou salosene na sname knisni sase tarren s'an a proto pro pokopeni souvislosti (pokut nektsete tselou saku pretsist) toporutsuieme pretsteni tslanku Postavy z povídek 1. i 2. část (v tomto porati), ies se nakaseii pot timto tekstem.

In this section you'll find articles of several on itself consequential series of stories.

tv-nora spol. - 14. 9. 3

These articles usually have their premiere on so-called DS-blog (http://darrenahroozley.blog.cz) before a presentation on TV-Nora web. Most of them come from an author, who isn't a TV-Nora's Ltd worker too. All stories in under sections of this head-section have a common theme and common characters.

They are splitted to 4 stories (which aren't so quite connected) for your lucidity and we're advising a reading top-down in individual under sections for your entirety, because of a chronological harmony.

All stories are based on the famous book saga Darren Shan hence we are advising reading articles Postavy z povídek 1. část and Postavy z povídek 2. část (in this order) for understanding of connections (if you wouldn't read the whole saga), which are being situated under this text.

TV-Nora Ltd - 8. 8. 2011

Červen 2009

Zde je několik postav, které byly popsány od Slečny Mannové, možná se zde v budoucnosti objeví další…

Červen 2009

Zde je několik postav, které byly popsány od Slečny Mannové, možná se zde v budoucnosti objeví další…

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.