Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Články

Zde je většina starších článků ze stránek http://cusatalon.freepage.cz.

Články jsou k nalezení v jednotlivých rubrikách nebo podrubrikách. Nejnovější články z (pod)rubriky jsou na první stránce nahoře, starší jsou vždy níž a na dalších stránkách. Přehled většiny článků se nachází v seznamech článků: chronologickém (podle data napsání) a abecedním (podle názvu).

Články, u nichž není známo datum napsání, nejsou uvedeny v chronologickém seznamu.

Články, u nichž není znám název, nejsou uvedeny v abecedním seznamu.

Některé články byly natolik speciální (např. Historie třídy, Muhara atd.), že byly zařazeny rovnou do samostatné rubriky, místo do klasického měsíčního archivu, ze kterého oba seznamy článků vychází.

Staré články z TV-Nora blogu nejsou umístěny samostatně, ale ve Směsích, které vycházely na cusatalonu jako články. Každá Směs má v záhlaví napsáno, které články obsahuje.

Každý článek má nahoře velkým písmem uveden svůj název. Pod ním se nachází formátovaným textem datum napsání (nejdřív gregoriánské, pak terciánské) nebo pouze měsíc napsání (jen gregoriánský). Poté následuje kurzívou záhlaví článku (některé články mají ve svém záhlaví uvedeno datum vztahující se k příběhu, o němž článek pojednává; je třeba nezaměnit ho s datem napsání článku) a pak už normálním písmem vlastní článek.

Aktuální jiné změny budou popsány později v Homepage a aktualizovány zde. To je asi vše a můžete se pustit do čtení!

                                                                   Přejeme hodně zábavy! 

                                                                                         Za celý admin tým TV-Nora napsal Firefox.

ste ie vetsina starsik tslanku se stranek http://cusatalon.freepage.cz.  

tslanki isou k naleseni v ietnotlivik ruprikak nepo potruprikak. neinoveisi tslanki s (pot)rupriki isou na prvni strantse na'ore, starsi isou vsti nis a na talsik strankak. pre'let vetsini tslanku se nakasi v sesnamek tslanku: kronolokitskem (potle tata napsani) a apetsetnim (potle nasvu).

tslanki, u niks neni snamo tatum napsani, neisou uveteni v kronolokitskem sesnamu.

tslanki, u niks neni snam nasev, neisou uveteni v apetsetnim sesnamu.

nektere tslanki pili natolik spetsialni (napr. 'istorie triti, mu'ara att.), se pili saraseni rovnou to samostatne rupriki, misto to klasitske'o mesitsni'o arkivu, se ktere'o opa sesnami tslanku vikasi.

stare tslanki s tv-nora ploku neisou umisteni samostatne, ale ve smesik, ktere vikaseli na tsusatalonu iako tslanki. kasta smes ma v sa'lavi napsano, ktere tslanki opsa'uie.

kasti tslanek ma na'ore velkim pismem uveten svui nasev. pot nim se nakasi vormatovanim tekstem tatum napsani (neitriv krekorianske, pak tertsianske) nepo pouse mesits napsani (ien krekorianski). pote nasletuie kursivou sa'lavi tslanku (nektere tslanki maii ve svem sa'lavi uveteno tatum vsta'uiitsi se k pripe'u, o nems tslanek poietnava, ie trepa nesamenit 'o s tatem napsani tslanku) a pak us normalnim pismem vlastni tslanek.

aktualni iine smeni putou popsani posteii v 'omepake a aktualisovani ste. to ie asi vse a musete se pustit to tsteni!

                                                                   preieme 'otne sapavi!

                                                                                         Za celý admin tým TV-Nora napsal Firefox.

Here is a majority of older articles from a page http://custalon.freepage.cz.

Articles are for finding in each section or undersection. The newest articles from (under)section are on the top of first page, older are always downer and on other pages. The revision majority of articles is placed in a list of articles: a chronological (according to date of writing) and an alphabetic (according to title).

Articles, where we don’t know a date of the writing, don’t be presented in the chronological list.

Articles, where we don’t know a title, don’t be presented in the alphabetic list.

Some articles were so special (e.g. History of the class, Muhara etc.), that they were be ordered straight in a separate section, instead in a classical month’s archive, from which both lists of articles proceed.

Old articles from TV-Nora blog don’t be placed separately, but in Mixes, which were proceeding on Cusatalon as articles. Each Mix has written in a headline, which articles includes.

Each article has presented its title up by a big font. Under it is placed a date of the writing by a formatted text (first Gregorian, then tercian) or only a month of the writing (only Gregorian). After that continues a headline of article by italics (some articles have in their headline presented a date applying to a story, about the article discussing; it is important to don’t confuse it with the date of the writing the article) and then already own article by a normal font.

Actual other changes will be written later in Homepage and updated here. It is maybe everything and you can start with reading!

                                                     We wish you a lot of fun!

                                                                  On behalf of all admin team TV-Nora wrote Firefox.

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.