Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Homepage

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ARCHIVU TV-NORA

Toto jsou stránky navazující na cusatalon, hlavní web a centrum spol. TV-Nora na adrese http://cusatalon.freepage.cz. Z těchto stránek jste se sem pravděpodobně dostali, ale pro ty, co sem přišli přímo nebo náhodou, přikládám pár informací.

TV-Nora spol. je nezisková organizace zabývající se řízením nezávislé televizní stanice, psaním článků zábavných, vědeckých i příběhů a řízením série několika webů, přičemž jejich hlavní složkou jsou diskuze. Společnost vznikla někdy v období března 2008 a od této doby pokračuje její nepřetržitá činnost doteď. Byly odvysílány stovky hodin a editovány stovky článků. Také podporujeme zajímavé projekty atd. Naším jazykem je čeština, ale i speciální T-jazyk (zvaný též terciánština). V hlavních upozorněních využíváme i angličtinu a někdy jiné další jazyky.

Tak to je tak stručně všechno. Já doufám, že se vám zde bude líbit, že se sem budete vracet a případně nás rozšíříte svým přátelům. Nyní již můžete pokračovat v jednotlivých rubrikách, kde se dozvíte konkrétně více.

                                                                 Za celý admin tým TV-Nora napsal potihcpd!

viteite na strankak arkivu tv-nora

toto isou stranki navasuiitsi na tsusatalon, 'lavni vep a tsentrum spol. tv-nora na atrese http://cusatalon.freepage.cz. s tekto stranek iste se sem pravtepotopne tostali, ale pro ti, tso sem prisli primo nepo na'otou, priklatam par invormatsi.

tv-nora spol. ie nesiskova orkanisatse sapivaiitsi se risenim nesavisle televisni stanitse, psanim tslanku sapavnik, vetetskik i pripe'u a risenim serie nekolika vepu, pritsems ieiik 'lavni sloskou isou tiskuse. spoletsnost vsnikla nekti v optopi presna 2008 a ot teto topi pokratsuie ieii nepretrsita tsinnost totet. pili otvisilani stovki 'otin a etitovani stovki tslanku. take potporuieme saiimave proiekti att. nasim iasikem ie tsestina, ale i spetsialni t-iasik (svani tes tertsianstina). v 'lavnik uposornenik viusivame i anklitstinu a nekti iine talsi iasiki.

tak to ie tak strutsne vsekno. ia touvam, se se vam ste pute lipit, se se sem putete vratset a pripatne nas rossirite svim pratelum. nini iis musete pokratsovat v ietnotlivik ruprikak, kte se tosvite konkretne vitse.

                                                                   sa tseli atmin tim tv-nora napsal potihcpd!

WELCOME ON PAGE OF TV-NORA ARCHIVE
 
This page is conected on cusatalon, general web and centre TV-Nora Ltd. on address http://cusatalon.freepage.cz. From this page, you probably got here, but for them, what they came here directly or by chance, I’m placing to some few informations.
 
TV-Nora Ltd. is nonprofit organization conversant running indie television station, writing funny, science articles or stories and running series several webs, whereas their general component are discussions. Company starts up sometimes in period of March 2008 and since this time, it’s going on her continual activity to now. Hundreds of hours have been transmited and hundreds of articles have been edited. We too supported interesting projects etc. Our language is Czech, but also special T-language (named terciánština too). In general warnings, we use also English and sometimes other next languages.
 
So that’s so shrotly all. I hope, that you’ll liked this page, that you’ll come back and eventually you’ll extended us your friends. Now you can already continue in single sections, where will you learned concretely more.

                                                       On behalf of all admin team TV-Nora wrote potihcpd!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.